Skip links

Το Έργο

Το ανατολικό τμήμα της διασυνοριακής περιοχής χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αστικοποίησης και με πολλές προστατευόμενες περιοχές. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας ιδέας που θα ενσωματώνεται άμεσα στην αστική ανάπτυξη που υποστηρίζει τα οικοσυστήματα μέσα και γύρω από τις αστικές περιοχές, χρησιμεύοντας ως κύρια υποστήριξη της βιοποικιλότητας σε προστατευόμενες περιοχές. Ιδέα έργου για την προστασία της βιοποικιλότητας μέσω κοινών μέτρων σε αστικές και προαστιακές περιοχές. Για τους ντόπιους, η σημασία της ανάπτυξης του τουρισμού, της γεωργίας, της μεταποίησης και των υποδομών πρέπει να γίνει με τρόπο πιο συμβατό με τα οικοσυστήματα. Αυτό απαιτεί έναν κοινό μηχανισμό συντονισμού και σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο, ο οποίος θα καλύπτει όλους τους θεσμούς και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της αστικής ανάπτυξης που καθοδηγείται από την ιδέα της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Το γενικό πρόβλημα του οποίου η λύση θα υποδειχθεί από την υλοποίηση του έργου είναι -Πώς μπορεί η περιοχή να επιτύχει ανάπτυξη οικονομικών δυνατοτήτων διατηρώντας και μάλιστα βελτιώνοντας τα οικοσυστήματα;

Αναμενόμενη έκβαση:

Όλες οι δραστηριότητες του έργου δημιουργούν συγκεκριμένα αποτελέσματα που εξυπηρετούν την επίτευξη των στόχων του έργου. Τα αποτελέσματα θα επιτευχθούν μέσα σε μια λογική ακολουθία καθώς ένα μέρος τους θα είναι η βάση για τη δημιουργία άλλων. Για παράδειγμα – η μελέτη των δυνατοτήτων χρήσης πράσινου τοπίου των ημιαστικών και προαστικών περιοχών, καθώς και η παράλληλη έρευνα για τις πρακτικές της γεωργίας, των μεταφορών και του τουρισμού θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση κοινής στρατηγικής για τη βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιφέρειας. Με τη σειρά της, αυτή η Στρατηγική δεν θα είναι απλώς ένα στρατηγικό έγγραφο που θα παραμείνει μόνο στα χαρτιά και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη 3 κοινών-πράσινων πρωτοβουλιών σύμφωνα με αυτήν. Επιπλέον, αυτές οι δραστηριότητες θα χρησιμεύσουν για την προώθηση της προσέγγισης και την καλύτερη κατανόησή της με τη διεξαγωγή εκπαίδευσης στην επικράτεια κάθε εταίρου των ομάδων-στόχων – 2 σεμινάρια για νέους, μέλη της ΟΤΔ, ΜΚΟ και ενδιαφερόμενους φορείς και 2 Εκπαιδεύσεις αρμόδιων αρχών για την πράσινη διαχείριση .
Στο πλαίσιο της υλοποίησης πιλοτικών δραστηριοτήτων επίδειξης θα δημιουργηθούν χώροι πρασίνου σε αστικές και περιαστικές περιοχές που παρέχουν ένα περιβάλλον που συνδυάζει τη βιοποικιλότητα και τους χώρους αναψυχής. Θα παραδοθούν 60 ποδήλατα και 12 ηλεκτρικά ποδήλατα με δύο Φ/Β φόρτιση, για να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα από τις μεταφορές σε αστικά περιβάλλοντα. Ο συνολικός αριθμός 300 πινακίδων και 200 ​​πινακίδων θα ενημερώσει όχι μόνο για το έργο αλλά και για διάφορα προστατευόμενα είδη στην περιοχή, ενδιαφέροντα ορόσημα και τρόπους οικολογικής μεταφοράς. Τα 3 βασικά αποτελέσματα που θα οδηγήσουν άμεσα στην επίτευξη του στόχου του έργου είναι – η Κοινή Στρατηγική που υιοθετήθηκε, οι 3 Πράσινες Πρωτοβουλίες που βασίζονται σε αυτήν και τα Πράσινα Μέτρα Επίδειξης. Όλοι τους θα είναι επίσης υπέρ της Διατήρησης και Προστασίας του Περιβάλλοντος και Προώθησης της Αποδοτικότητας των Πόρων και σύμφωνα με το SO 5: Να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προστασίας της βιοποικιλότητας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Οι συγκεκριμένοι δείκτες αποτελεσμάτων του προγράμματος που σχετίζονται με το έργο είναι – “% των περιοχών Natura που αναφέρουν εξαιρετικό ή καλό βαθμό διατήρησης” και η επίτευξη ανάπτυξης 54% έως 60% το 2018 έως το 2020 -2023 που θα μετρηθεί. Ως κύριες ενδεικτικές δραστηριότητες που συμβάλλουν σε μια τέτοια θετική αλλαγή περιγράφονται: «Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και διαδικασιών (και πιλοτικών εφαρμογών αυτών) για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, για την ανάπτυξη πράσινων υποδομών, για την προστασία της βιοποικιλότητας, για τη διαχείριση του τοπίου και για την εγκατάσταση των πράσινων διαδρόμων». Το κύριο αποτέλεσμα του έργου έγκειται ακριβώς στη δημιουργία Κοινής στρατηγικής για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, την ανάπτυξη πράσινων υποδομών, για την προστασία της βιοποικιλότητας και 3 πιλοτικές πρωτοβουλίες για εφαρμογή. Επιπλέον, οι πιλοτικές εφαρμογές πράσινων μέτρων θα καταδείξουν ξεκάθαρα την προσέγγιση και θα υποστηρίξουν άμεσα την καλύτερη κατάσταση διατήρησης των περιοχών Natura στην περιοχή.
Αποτέλεσμα του έργου – Η κοινή στρατηγική θα χρησιμεύσει ως κοινός μηχανισμός συντονισμού και σχεδιασμού μελλοντικών δράσεων όσων εμπλέκονται στις αρχές χωροταξικού και οικονομικού σχεδιασμού της περιοχής. Το έργο, επίσης, έμμεσα μέσω της εκπαίδευσης σε μέλη των ομάδων-στόχων μέσω της εκστρατείας ενημέρωσης θα οδηγήσει σε θετική αλλαγή της στάσης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Τα μέτρα επίδειξης για τη δημιουργία πράσινων υποδομών και βιώσιμων μεταφορών στοχεύουν άμεσα στη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης της περιοχής. Το έργο θα αποφέρει 3 διακριτά αποτελέσματα που συνάδουν σαφώς με τον ειδικό στόχο του Προγράμματος – Κοινή Στρατηγική, Πιλοτικά Πράσινα επενδυτικά μέτρα, 3 κοινές πράσινες πρωτοβουλίες για τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής.

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the website are the sole responsibility of the project partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries, the Managing Autority and the Joint Secretatiat.

© 2022 gut-bpl.eu