Skip links

Проектът

Източната част на трансграничния регион се характеризира с висока степен на урбанизация и с множество защитени територии. Проектът има за цел да създаде план за поддръжка на градски и околоградски екосистеми и биоразнообразието в защитени територии, който незабавно бъде въведен като част от градското развитие. Проектна идея за опазване на биоразнообразието чрез общи мерки в градските и крайградските райони. Важно е развитието на туризма, селското стопанство, производството и инфраструктурите за местните хора да съответства на екосистемите. За да обхване всички институции и представители на гражданското общество, това изисква обща координация и планиране на регионално ниво, водени от идеята за съхранение на биоразнообразието. “Как може да се постигне икономическо развитие в региона, съхранявайки и подобрявайки екосистемите?” е основният проблем, който ще бъде разрешен чрез реализацията на проекта.

Планирани дейности: 

Всички проектни дейности постигат конкретни резултати, постигащи целите на проекта. Дейностите ще бъдат извършени в закономерна последователност, тъй като част от тях са основа за последващите. Например – Изследването на възможностите за използване на зеления ландшафт на полуградските и крайградските територии, както и паралелното проучване на практиките в селското стопанство, транспорта и туризма, ще бъдат в основата на разработването и приемането на Съвместна стратегия за устойчиво развитие на региона. От своя страна, тази стратегия няма да бъде просто стратегически документ, който ще остане само на хартия, а ще доведе до развитие на 3 общи зелени инициативи, свързани с нея. Освен това, тези дейности ще послужат за насърчаване на подхода и за по-добро разбиране, посредством провеждане на обучение на територията на всеки партньор от целевите групи: 2 семинара за млади хора, членове на Местна Инициативна Група (МИГ), НПО и заинтересовани страни, и 2 обучения на компетентните органи по зелено управление.

По време на тестовите дейности в градски и крайградски територии ще бъдат изградени зелени зони, съчетаващи биоразнообразие и зони за отдих. Ще бъдат доставени 60 велосипеда и 12 електрически велосипеда с две фотоволтаични зарядни станции, спомагащи намаляването на въглеродните емисии, отделени от градски транспорт. Зададен е общ брой от 300 знака и 200 табели, които ще информират не само за проекта, но и за различни защитени видове в региона, интересни забележителности и видове екологичен транспорт. Ключовите 3 дейности, пряко водещи до постигане на целта на проекта са – приетата съвместна стратегия, трите зелени инициативи, базирани на нея, и изложението на зелени мерки. Всички те също ще подкрепят Съхранението и Опазването на Околната Среда и Насърчаването на Ресурсната Ефективност и ще са съвместими със СЦ 5: Да се повиши ефективността на дейностите по опазване на биологичното разнообразие.

Очаквани резултати:

Конкретните индикатори, показващи резултати по програмата, са: „% от Натура зони, отчитащи отлична или добра степен на опазване“ и постигането на растеж от 54% до 60% през 2018 г. до 2020-2023 г., което трябва да бъде измерено. Като основни индикативни дейности, допринасящи за такава положителна промяна, са приети следните: „Разработване на съвместни стратегии и процедури (и тестови приложения на такива) за устойчиво управление на ресурсите, за развитие на зелена инфраструктура, за опазване на биоразнообразието, за управление на ландшафта и за създаване на зелени коридори“. Основният резултат от проекта зависи от създаването на Съвместна стратегия за устойчиво управление на ресурсите, за развитие на зелена инфраструктура, за опазване на биоразнообразието и изпълнението на три тестови инициативи. Освен това, тестовите приложения на зелени мерки ясно ще демонстрират подхода и ще подобряват статуса на опазване на зони Натура в региона.

Резултат от проекта – Съвместната стратегия ще служи като общ механизъм за координиране и планиране на бъдещи действия на лица и органи, ангажирани с териториалното и икономическо планиране в региона. Проектът ще доведе до положителна промяна в нагласите към опазването на биологичното разнообразие чрез информационна кампания и обучения на целевите групи. Демонстрационните мерки за създаване на зелена инфраструктура и устойчив транспорт са пряко насочени към подобряване на екологичното състояние на района. Проектът ще даде 3 отличителни резултата, които ясно съответстват на конкретната цел на Програмата – Съвместна стратегия, Пилотни зелени инвестиционни мерки, 3 общи зелени инициативи за бъдещото развитие на региона.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в сътрудническата програма Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020 г.”

Този уебсайт е създаден с помощта на финансово съдействие от страна на Европейския съюз. Единствено партньорите по проекта отговарят за съдържанието на уебсайта, което по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

© 2022 gut-bpl.eu