Skip links

Цели

Основната цел на проекта е подобряване на биоразнообразието в източната част на трансграничния регион чрез съвместен координационен механизъм за устойчиво градско развитие и приемане на 3 бъдещи трансгранични зелени инициативи, свързани с него. За да се демонстрира прилагането на подхода на проекта, ще бъдат изложени мерки, насочени към създаване на устойчиви модели на градско развитие, опазващо биоразнообразието. Проектът е в пълно съответствие с TO 06 (тематична цел 06): Съхранение и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, в частност, чрез популяризиране на екосистемните услуги и зелени инфраструктури. По отношение на SO5 (специфична цел 5): За повишаване на ефективността на дейностите по опазване на биологичното разнообразие – проектът е пряко насочен към тази цел чрез разработване на съвместна стратегия, процедури и демонстрационни приложения за устойчиво управление на ресурсите, развитие на зелена инфраструктура за опазване на биоразнообразието.

 

Освен това, в 3 тестови инициативи ще бъде избрано подходящо ръководство, което се фокусира над опазване на биоразнообразието. Общата цел на проекта ще бъде реализирана чрез създаване на устойчиво планиране и управление на околната среда, което предоставя начини за съхранение на бъдещо биологичното разнообразие. Популяризирането на идеята за регионално развитие, съобразено с опазването на околната среда и екологичния начин на живот, ще бъде в подкрепа на всички дейности. Изпълнението на конкретни демонстрационни мерки за подобряване качеството на околната среда на градската среда и транспортните средства, както и мобилно приложение за насърчаване на екосъобразни форми на придвижване, биха били от полза за повишаване на информираността на обществеността относно ежедневните възможности за опазване на флората и фауната. Проектът има за цел да покаже иновативен подход към проблемите на биоразнообразието, което трябва да бъде защитено не само в зони НАТУРА, но и в градски контекст.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в сътрудническата програма Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020 г.”

Този уебсайт е създаден с помощта на финансово съдействие от страна на Европейския съюз. Единствено партньорите по проекта отговарят за съдържанието на уебсайта, което по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

© 2022 gut-bpl.eu