Skip links

Зелени урбанизирани територии – по-добро място за живеене

Нова екологична реалност

Научете повече

Приоритетна ос

Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион

Инвестиционни приоритети

Опазване и възстановяване на биоразнообразието и почвата и популяризация на екосистемни услуги, включително посредством Натура 2000 и зелена инфраструктура

Сфери на дейност

Опазване и подобряване на биоразнообразието, опазване на природата и зелената инфраструктура

Проектът

Цели
Научете повече
Бенефициенти
Научете повече
Резултати
Научете повече

“Основната цел на проекта е подобряване на биоразнообразието в източната част на трансграничния регион, посредством съвместна работа за устойчиво градско развитие.”

Вижте нашите новини

Цели

Създаване на устойчиви модели на градско развитие

Популяризация на екосистемни услуги и зелени инфраструктури

Избиране на подходящо ръководство, което цели опазване на биоразнообразието

Създаване на план, предоставящ начини за съхранение на бъдещо биологичното разнообразие

Подобряване на екологичната оценка на градски територии и градски транспорт

Показване на иновативен подход към проблемите на биоразнообразието

Научете повече

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в сътрудническата програма Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020 г.”

Този уебсайт е създаден с помощта на финансово съдействие от страна на Европейския съюз. Единствено партньорите по проекта отговарят за съдържанието на уебсайта, което по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

© 2022 gut-bpl.eu