Skip links

Резултати

Работни пакети:

РП 1 – Управление на проекти и координация

РП 2 – Комуникация и разпространение

РП 3 – Съвместен механизъм за опазване на биологичното разнообразие в трансграничния регион

РП 4 – Изпълнение на демонстрационни мерки за зелено развитие

РП 5 – Обучение и популяризиране на резултатите
Резултати:

РП 1 – Управление на проекти и координация

Резултат 1.1 – Подготвителни дейности

Резултат 1.2 – Управленски действия

Резултат 1.3 – Проектни срещи – Технически експертни групи

Резултат 1.4 – Одит

Резултат 1.5 – Управление на обществените поръчки
РП 2 – Комуникация и разпространение

Резултат 2.1 – Комуникационен план

Резултат 2.2 – Печатен и електронен информационен материал

Резултат 2.3 – Рекламни и промоционални действия в средствата за масова информация

Резултат 2.4 – Уебсайт

Deliveable 2.5 – Мобилно приложение
РП 3 – Съвместен механизъм за опазване на биологичното разнообразие в трансграничния регион

Резултат 3.1 – Проучване на възможностите за използване на зеления ландшафт на полуградските и крайградските територии (показатели, фактори)

Резултат 3.2 – Изследване на практиките на селското стопанство, транспорта и туризма, които засягат биоразнообразието

Резултат 3.3 – Разработване и приемане на съвместна стратегия за устойчиво развитие на региона (опазване на биологичното разнообразие, транспорт, туризъм, селско стопанство)

Резултат 3.4 – Разработване на 3 общи зелени инициативи в съответствие с приетата Стратегия
РП 4 – Изпълнение на демонстрационни мерки за зелено развитие

Резултат 4.1 – Изпълнение на тестови зелени мерки

Резултат 4.2 – Доставка на поддържащо оборудване (знаци, карти)

Резултат 4.3 – Доставка на 21 обикновени превозни средства

Продукт 4.4 – Доставка на 6 сменяеми батерии

Доставка 4.5 – Доставка на 3 зарядни станции на електрически автомобили

 

РП 5 – Обучение и популяризиране на резултатите

Резултат 5.1 – Семинари за обучение за млади хора, членове на МИГ, НПО и други заинтересовани страни

Резултат 5.2 – Обучение на персонала на компетентните органи за зелено управление

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в сътрудническата програма Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020 г.”

Този уебсайт е създаден с помощта на финансово съдействие от страна на Европейския съюз. Единствено партньорите по проекта отговарят за съдържанието на уебсайта, което по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

© 2022 gut-bpl.eu